Regulamin – WIN OGIO MX 450 TOOL PACK

REGULAMIN KONKURSU
“WIN OGIO MX 450 TOOL PACK”
z dnia 25.11.2015 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu „SURVIVAL / TOOL PACK KIT”, zwanego dalej „Konkursem”, jest redakcja Madeinenduro.com z siedzibą w Gdyni, ul.Legionów 143b, 81-463 Gdynia, zwaną dalej „Organizatorem”.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
Konkurs prowadzony jest na rzecz Organizatora.
Obsługę Konkursu, w tym prowadzenie korespondencji e-mailowej z Uczestnikami i rozpatrywanie reklamacji realizuje Organizator.
Konkurs jest przeprowadzany na stronie serwisu dostępnego w sieci Internet pod adresem URL: https://www.facebook.com/madeinendurocom (dalej: „Fanpage”).
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com (dalej: „Facebook”). „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Zarządcy i Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami § 4, a nie Facebookowi.

§ 2. Uczestnicy

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która:w chwili rozpoczęcia danego Konkursu ukończyła 18 lat,
posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
posiada utworzony profil użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil”) – zgodnie z regulaminem Facebooka,
nabyła status Fana w Serwisie Facebook w Okresie Trwania Konkursu,
spełni warunki, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 3. Czas i warunki konkursu

Konkurs trwa od 25.11.2015 r., od godz. 12:00 do 24.12.2015 r., do godz. 12:00  – z możliwością przedłużenia (dalej: „Czas Konkursu”).
Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:

  1. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
  2. polubienie strony Madeinenduro.com na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/madeinendurocom,
  3. polubienia wpisu KONKURS – WIN OGIO MX 450 TOOL PACK
  4. udostępnienie publiczne posta konkursowego za pośrednictwem portalu Facebook,

Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w ciągu trwania konkursu.
Laureata Konkursu wybiera Organizator. Organizator wybierze zpośród uczestników spełniających wyznaczone kryteria jedndego laureata.
Organizator wytypuje zwycięzce w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu i wyśle powiadomienie do niego.
Laureat Konkursy powinien w ciągu 3 dni od dnia wysłania powiadomienia odpowiedzieć na wiadomość, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania zdjęć, opisów lub wpisów wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię marki Madeinenduro.com.
Organizator nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, platformy Facebook.
Organizator nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony przez Facebooka.

§ 4. Nagrody i laureaci

Fundatorem nagród Konkursu jest KTMsklep.pl
Nagroda w konkursie jest Torba narzędziowa Ogio 450 Tool Pack o wartości 226.69 zł brutto.
Lauret wyłoniony zostanie w wyniku realizacji procedury opisanej w  § 3 ust. 5.
Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu poprzez publikację listy zwycięzców na stronie https://www.facebook.com/madeinendurocom.
Nagrody zostaną przesłane Pocztą Polską na adres Laureata podany przy rejestracji na stronie Madeinenduro.com.

§ 5. Dane osobowe

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celu organizacji Konkursu, w tym w celu podania do wiadomości publicznej jego imienia i nazwiska lub pseudonimu.
Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie (wyświetlanie) jego  imienia i  nazwiska – jeśli używa takiego w Profilu – oraz zdjęcia profilowego (wizerunku) na Fanpage’u.

§ 6. Postanowienia końcowe

Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie do sposobu przeprowadzenia Konkursu.
Reklamacja może być złożona na adres poczty elektronicznej info@madeinenduro.com. Organizator rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny do wglądu na stronie http://madeinenduro.com oraz w siedzibie Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

(Visited 129 times, 1 visits today)